Kva vi kan tilby‎ > ‎

Kvifor nevropsykologisk undersøking?

Mål med nevropsykologisk undersøking

 • Finne ut om vanskane kjem av ei funksjonsforstyrring i hjernen eller om dei har andre årsaker (t.d. normal aldring, depresjon, smerter, uro, angst)
 • Vere til hjelp for å stille diagnose
 • Funksjonskartlegging og differensialdiagnostikk ved psykiske lidingar
 • Omfattande funksjonskartlegging med tanke på å legge til rette t.d. undervisning, arbeid, treningsopplegg
 • Gi råd om tiltak for å betre funksjon, t.d. i samband med rehabilitering eller attføring
 • Gi råd om kva ein bør gjere av vidare behandling eller undersøkinga
 • Måle eventuelle endringar i funksjon over tid, t.d. etter trening eller spontanbetring

Døme på relevante problemstillingar

 • Spørsmål om svikt i hjernefunksjon etter hovudskader, t.d. i samband med ulukker, vald, fallulukker og liknande
 • Utredning av kognitiv funksjon, konsentrasjon og arbeidsminne ved mistanke om ADD/ADHD hos barn eller vaksne
 • Vurdering av funksjon etter hjerneoperasjonar, t.d. ved hjernesvulst
 • Fungering etter hjerneslag eller hjerneblødning
 • Kartlegging av mogleg svikt i hjernefunksjon etter rusmiddelmisbruk
 • Mistanke om demensutvikling
 • Spørsmål om svikt i hjernefunksjon etter løysemiddeleksponering
 • Funksjonskartlegging etter skader ved manglande surstofftilførsel til hjernen
 • Vurdering av om personen fyller helsekrava til å ha førarkort for bil og andre køyretøy
 • Utredning av lærevanskar
 • Vurdering av vanskar, ressursar og restarbeidsevne i trygde- og attføringssaker
 • Ulike nevrologiske lidingar som kan påverke hjernen
 • Utredning av personskade i samband med forsikrings- og rettssaker
 • Prejudisiell observasjon
 • Judisiell observasjon
 • Klassifisiering av utviklingshemma idrettsutøvarar for internasjonale konkurransar


Comments